katedra

KEE - katedra plná energie

O nás

Katedra elektroenergetiky (KEE) se řadí mezi významné katedry Fakulty elektrotechnické (FEL). Historie katedry se datuje od poloviny minulého století, kdy nastává rozvoj vysokého školství v Plzni, a je spojena s tehdejší Vysokou školou strojní a elektrotechnickou (VŠSE). Samostatná katedra elektroenergetiky pak vzniká v roce 1960. Za dobu své existence vychovala řadu významných odborníků a osobností, k čemuž přispěla i úzká spolupráce s významnými společnostmi elektrotechnického a energetického průmyslu.

Katedra elektroenergetiky se organizačně člení na tři oddělení:
    -   Oddělení přeměn, přenosu a distribuce elektrické energie
    -   Oddělení měření a analýz energetických zařízení 
    -   Oddělení environmentálních technologií.

Katedra zabezpečuje výuku v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v těchto základních oblastech: přeměny energie (elektrické a tepelné), přenos a distribuce elektrické energie, užití elektrické energie (elektrotepelná a světelná technika), elektrické přístroje, technika vysokého napětí a EMC. Katedra garantuje v navazujícím magisterském stupni studia specializaci Elektroenergetika v rámci studijního programu Výkonové systémy a elektroenergetika, a studijní program Aplikovaná elektrotechnika. Do výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky odborníků z praxe a exkurze, je tedy zajištěna provázanost teoretických i praktických poznatků.

V rámci vysokoškolských pracovišť disponuje katedra ojedinělou laboratoří elektrotepelné techniky se studeným kelímkem, který umožňuje tavbu oxidů kovů. Energetický minipark, jehož součástí je větrná elektrárna, tepelné čerpadlo, solární kolektory a fotovoltaické panely, slouží pro výuková i experimentální měření. Katedra spravuje laboratoř techniky vysokého napětí, využívá zkušební komoru EMC a bezodrazovou komoru pro vysokofrekvenčních testování. Mezi další laboratoře patří nově vybavená laboratoř elektrických ochran, laboratoře zaměřené na provoz ES, elektrické přístroje a elektrotepelnou a světelnou techniku.

Vědecko-výzkumná činnost katedry

Vědecko-výzkumná činnost katedry se zaměřuje na tato témata: 

 • provoz přenosových a distribučních sítí
 • obnovitelné zdroje energie a jejich začleňování do energetických systémů
 • energetické mikrosítě, decentralizovaná výroba
 • modelování a simulace ustálených a přechodných dějů v energetických zařízeních
 • řídicí a regulační systémy v elektrizační soustavě a systémech energetického zásobování elektřinou a teplem
 • ekonomické a energetické analýzy provozu energetických zařízení
 • elektrotepelné procesy, výpočty a modelování fyzikálních jevů, efektivní využití elektrotepelných zařízení
 • systémy akumulace tepelné energie
 • technologie pro jadernou energetiku, skladování vyhořelého jaderného paliva, pokročilé instrumentace měření neutronového toku, neutronově-fyzikální výpočty a modely vyhořívání jaderných paliv
 • technika vysokého napětí, diagnostika a vývoj izolačních systémů vysokonapěťových zařízení
 • elektromagnetická kompatibilita.

Při řešení výzkumných a vývojových projektů katedra úzce spolupracuje s významnými energetickými společnostmi.