vyuka

Bez elektřiny to nepůjde

Jestli i tobě je to jasné, pak jsi na správném místě.

Proč studovat obor elektroenergetika?

ELEKTROENERGETIKA = základní kámen průmyslu

Jde o komplexní obor zaměřující se na přeměny, přenos, distribuci a užití elektrické a tepelné energie. Má úzkou návaznost na další obory: technologie, el. stroje a přístroje, pohony, výkonová elektronika, regulace a řízení, komunikace.

Výrobu, přenos a distribuci elektřiny lze přirovnat ke krevnímu oběhu lidského těla. To by také bez krevního oběhu nemohlo fungovat, stejně jako dnešní svět bez dostatečného množství kvalitní a dostupné elektrické energie. Představ si svět bez elektřiny, dokázal/a bys v něm žít?

Připoj se ke komunitě odborníků, bez nichž by fungování a rozvoj nejmodernějších technologií nebyly možné. Předměty naší katedry tě provedou všemi podstatnými činnostmi, které zajišťují, aby elektřina byla součástí našeho každodenního života. Během studia nalezneš odpovědi nejen na tyto otázky:

 

Obrazek_otazky

Katedra elektroenergetiky zajišťuje výuku ve všech etapách studia: bakalářské, magisterské i doktorské.

Po absolvování bakalářského studia tě rádi uvítáme mezi studujícími magisterské etapy studia, kde garantujeme tyto studijní programy či specializace:  

 • specializace Elektroenergetika ve studijním programu Výkonové systémy a elektroenergetika (VSEE-EE)
 • studijní program Aplikovaná elektrotechnika (APEL) pro kombinovanou formu studia.

V těchto programech je možné studium na katedře zakončit složením státní závěrečné zkoušky a zpracováním a obhajobou závěrečné práce. V případě zájmu můžeš ještě pokračovat v doktorském studiu.

Bakalářské studium

V bakalářském stupni studia se podílíme na výuce ve společném bakalářském studijním programu Elektrotechnika a informační technologie (EIT). V námi vyučovaných předmětech získáš základní znalosti o výrobě elektrické a tepelné energie, jejím přenosu, distribuci a užití. Garantujeme nebo se podílíme na výuce těchto povinných předmětů:

 • KEE/EEN1  Elektroenergetika 1
 • KEE/EPR  Elektrické přístroje
 • KEV/ZEIN  Základy elektroinženýrství (podíl na výuce 50%)
 • KEE/BPRE  Bezpečnost práce v elektrotechnice

V závěrečném roce studia budeš také zpracovávat závěrečný projekt. Vybereš-li si téma z oboru elektroenergetika, nezapomeň si zapsat správný předmět, v tomto případě KEE/ZPR.

Zajímá-li tě obor elektroenergetika, můžeš se profilovat volbou povinně volitelných či volitelných předmětů. Doporučujeme vybrat si tyto předměty z bloků volitelných předmětů:

 • blok EIT1 - KEV/AVSE  Automatizace ve výkonových systémech a elektroenergetice (podíl na výuce 50 %)
 • blok EIT4 - KEE/EEN2  Elektroenergetika 2
 • blok EIT6 - KEE/TEVN  Technika vysokého napětí
 • blok EIT8 - KEE/PIER  Projektování instalací a el. rozvodů

nebo některý z volitelných předmětů:

  • KEE/JEE  Jaderná elektroenergetika
  • KEE/UEE  Užití elektrické energie
  • KEE/TZP  Technologie životního prostředí

Bude to pro tebe určitě výhodou, plánuješ-li ve studiu elektroenergetiky pokračovat v navazujícím magisterském studiu. A pak se přihlas na specializaci Elektroenergetika (VSE-EE) ve studijním programu Výkonové systémy a elektroenergetika.

Navazující magisterské studium

V navazujícím magisterském studiu garantujeme specializaci Elektroenergetika (VSEE-EE) v rámci studijního programu Výkonové systémy a elektroenergetika (VSEE) a studijní program Aplikovaná elektrotechnika (APEL) určený pro kombinovanou formu studia. 

Specializace ELEKTROENERGETIKA (VSEE-EE)

Tato specializace patří mezi nejžádanější na Fakultě elektrotechnické. Základní přehled o výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie jsi získal/a již v bakalářském programu EIT. Nyní si prohloubíš znalosti v těchto oblastech:

 • Technologie a provoz výroben tepelné a elektrické energie
 • Provoz přenosových a distribučních sítí
 • Řízení a regulace elektrizační soustavy
 • Provozní a poruchové stavy soustavy
 • Integrace decentralizovaných zdrojů
 • Elektrotepelná a světelná technika
 • Jaderná elektroenergetika
 • Technika vysokého napětí

Jelikož EE je jednou ze specializací studijního programu VSEE, budeš muset absolvovat povinné předměty společné pro všechny specializace. Ale nenech se odradit, i zde se setkáš s předměty zaměřenými na obor, který tě zajímá. V rámci specializace EE se pak můžeš volbou povinně volitelných předmětů zaměřit na:

 • Provoz a řízení elektrizačních soustav (PRS)
 • Elektroenergetické výrobní technologie (EVT)

Státní závěrečná zkouška (SZZ) probíhá ústní formou a skládá se z obhajoby diplomové práce a 3 státnicových předmětů pokrývajících společný základ a znalosti z oboru elektroenergetika. Protože jeden z předmětů SZZ bude z předmětů tvého zaměření, nezapomeň si zapsat všechny předměty tvého zaměření! Samozřejmě si můžeš volit i předměty z druhého zaměření a tak si rozšířit své znalosti.

 

 

 

 

 

 

Vyučované předměty specializace Elektroenergetika:

 • Společný základ
  KEE/EKVL   Elektrotechnická kvalifikace
  KEE/PDS   Přenosové a distribuční sítě
  KEV/EMC   Elektromagnetická kompatibilita
  KEE/OZE   Obnovitelné zdroje energie a decentralizovaná výroba
  KEE/VPTS   Vybrané partie z elektrického tepla a světla
 • Elektroenergetika – společné předměty
  KEE/TPDE   Teorie přenosu a distribuce el. energie 
  KEE/TTE   Technologie tepelných elektráren
  KEE/EZE   Elektrická zařízení elektráren 
  KEE/RES   Regulace a řízení provozu ES
  KEE/OZS   Ochrany a zabezpečovací systémy
  KEE/ENT   Environmentální technologie 
  KEE/ETP   Elektrotepelné procesy 1
  KEE/EMEE   Ekonomika a management v EE
 • Zaměření Provoz a řízení elektrizačních soustav
  KEE/PJS   Přechodové jevy v ES 
  KEE/ELS   Elektrické stanice a vedení 
  KEE/TVN2   Technika vysokého napětí 2 
  KEE/SEPZ   Stavba el. přístrojů a zařízení
 • Zaměření Elektroenergetické výrobní technologie.
  KEE/VVE   Vodní a větrné elektrárny 
  KEE/SENS   Solární energetické systémy 
  KEE/JEL   Jaderné elektrárny 
  KEE/PEJE   Provoz elektrické části JE
 • Volitelné předměty:
  KEE/SVP Soubor vybraných přednášek z EE
  KEE/NTE   Nové trendy v elektroenergetice
  KEE/JBE   Jaderná bezpečnost
  KEE/MJE   Metrologie v jaderné elektroenergetice
  KEE/ETP2   Elektrotepelné procesy 2
  KEE/NOS   Návrh osvětlovacích soustav

APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA (APEL)

Tento studijní program se řadí mezi praktičtěji a všeobecněji zaměřené elektrotechnické obory. Jako jediný nabízí studujícím kombinovanou formu studia. Tento program volí absolventi a absolventky bakalářského studia, kteří z různých důvodů preferují kombinovanou formu studia, často mezi nimi jsou studující s dlouholetou praxí rozšiřující si svoji odbornou kvalifikaci.

Během studia si prohloubíte teoretické základy napříč všemi oblastmi elektrotechniky a získáte i aplikační znalosti v rámci elektrotechniky s přesahem do dalších oborů. V rámci programu si zvolíte část předmětů podle vašeho zaměření.

 

Zaměření:

 • Silnoproudá elektrotechnika
 • Slaboproudá elektrotechnika

Tento studijní program vám dává možnost skloubit vaše zaměstnání se studiem, například řešení tématu diplomové práce v návaznosti na vaše zaměstnání.  Získáte i možnosti navázání spolupráce mezi fakultou a vaším pracovištěm.

Co absolvent, to jiné zaměstnání. Pokud dosud hledáte svůj obor nebo máte jasno a potřebujete prohloubit své znalosti, je tohle optimální volba.

Doktorské studium

Pokud ti připadá, že o elektroenergetice toho ještě dost nevíš a toužíš hlouběji proniknout do jejích tajů, pak je tu pro tebe doktorské studium. Toto studium je ale jiné, než jsi zatím poznal/a.  Zapíšeš se na konkrétní rámcové téma ke konkrétnímu školiteli. Osoba školitele je velmi důležitá. Školitel tě povede celým studiem, s ním si sestavíš svůj individuální plán studia, budeš s ním konzultovat odborné věci, zapojí tě do výzkumu, pomůže ti s publikační činností.

V případě, že jsi již na začátku posledního ročníku magisterského studia rozhodnutý/á v doktorském studiu pokračovat, je dobré kontaktovat některého ze školitelů a domluvit si s ním vypsání rámcového tématu, které tě zajímá. Později již budeš muset vybírat ze seznamu nabízených a vědeckou radou schválených témat disertačních prací. Ale ani to není problém. Během studia možná zjistíš, že zvolené rámcové téma ti nevyhovuje. Není problém se zaměřit na jiné téma, které rozpracuješ do disertační práce. Na konci studia pak disertační práci obhájíš a získáš titul Ph.D.

Doktorské studium je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia je 4 roky. Po celé čtyři roky standardního studia budeš plnohodnotný člen katedry, budeš se patrně podílet i na výuce.

Další informace o průběhu studia a potřebné dokumenty lze najít na fakultních stránkách v sekcích doktorské studium.