Pedagogická činnost katedry

Bakalářské studium
Magisterské (inženýrské) studium
Doktorské studium
Laboratoře a specializovaná pracoviště
Spolupráce s partnerskými univerzitami a průmyslem (exkurce, odborné praxe)


Katedra elektroenergetiky zajišťuje výuku předmětů ve všech etapách studia: v bakalářské, magisterské i doktorské etapě studia.

Předměty vyučované katedrou KEE jsou zařazeny jak do plánů studijních programů Elektrotechnika a informační technologie, Výkonové systémy a elektroenergetika a Aplikovaná elektrotechnika, které nabízí Fakulta elektrotechnické, tak i do studijních plánů ostatních fakult ZČU.

V magisterském bloku studia katedra garantuje specializaci Elektroenergetika (VSEE-EE) v rámci studijního programu Výkonové systémy a elektroenergetika a studijní program Aplikovaná elektrotechnika (APEL).

V těchto programech je i možné studium na katedře zakončit zpracováním a obhajobou závěrečné (diplomové) práce a složením příslušné státní závěrečné zkoušky. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhájení závěrečné práce získá absolvent titul inženýr (Ing.).

Dále jsou zajišťovány profilové předměty pro ostatní obory fakulty elektrotechnické i jiných fakult ZČU včetně zajištění závěrečných prací pro studenty zaměřené na energetiku.

Bakalářské studium

V bakalářské etapě studia se katedra podílí na výuce ve studijním programu Elektrotechnika a informační technologie (EIT).

Katedra zabezpečuje pro celou elektrotechnickou fakultu výuku předmětu Elektroenergetika 1 a 2, Elektrické přístroje, Bezpečnost práce v elektrotechnice, Projektování instalací a el. rozvodů, Technika vysokého napětí.

V bakalářském bloku studia katedra poskytuje studentům základní informace o výrobě elektrické a tepelné energie, jejím přenosu, distribuci a užití. Studenti některých oborů navíc získají znalosti o základních typech elektrických přístrojů a jejich užití a dále o projektování elektroinstalací a elektrických rozvodů.

Magisterské (inženýrské) studium

V magisterském bloku studia katedra garantuje specializaci Elektroenergetika (VSEE-EE) v rámci studijního programu Výkonové systémy a elektroenergetika a studijní program Aplikovaná elektrotechnika (APEL), vyučovaný i kombinované formě studia.

V těchto oborech je i možné studium na katedře zakončit zpracováním a obhajobou závěrečné (diplomové) práce a složením příslušné státní závěrečné zkoušky. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhájení závěrečné práce získá absolvent titul inženýr (Ing.).

Dále jsou zajišťovány profilové předměty pro ostatní obory fakulty elektrotechnické i jiných fakult ZČU včetně zajištění závěrečných prací pro studenty zaměřené na energetiku.

Specializace Elektroenergetika (VSEE-EE)

Elektroenergetika patří mezi studijní obory s dlouholetou tradicí. O tom, že dokáže oslovit i dnešní studenty svědčí skutečnost, že patří mezi nejžádanější obory na Fakultě elektrotechnické.

Cílem specializace je připravit odborníky, kteří budou schopni řešit inženýrské problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie, to vše s ohledem na zásady ochrany životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Základní přehled o výrobě a distribuci elektrické energie získávají studenti v bakalářském oboru Elektrotechnika a informační technologie. V tomto navazujícím magisterském studiu si studenti prohloubí znalosti v těchto oblastech:

Studium je strukturováno do 2 studijních zaměření:

V průběhu studia student získá vědomostní základ z obou zaměření formou povinných předmětů. Dále si formou povinně volitelných předmětů prohlubuje znalosti jednoho ze zaměření a tyto znalosti aplikuje při řešení diplomové práce.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou schopni vykonávat funkce v celém rozsahu inženýrské kvalifikace v oblasti elektroenergetiky, jsou připraveni pro řízení, projektování, provoz, údržbu a výzkum v procesu výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie a jejího užití v pohonech, elektrotepelných a osvětlovacích zařízeních.

Absolventi naleznou uplatnění v provozních, řídicích a investičních útvarech elektráren a tepláren, distribučních společností, v řídících dispečerských orgánech, v projekčních a dodavatelských firmách, dále pak ve zkušebnách, technické kontrole či odborném školství.

Studijní program Aplikovaná elektrotechnika (APEL)

Obor Aplikovaná elektrotechnika se řadí mezi praktičtěji a všeobecněji zaměřené elektrotechnické obory. Jako jediný nabízí studentům kombinovanou formu studia.

Studijní obor Aplikovaná elektrotechnika vychovává inženýry se všeobecně odborným elektrotechnickým základem tak, aby absolvent byl schopen se uplatnit jak při vykonávání odborné elektrotechnické činnosti, tak při jejím řízení, ale zároveň i v řadě dalších oborů praxe. Současně umožňuje mezioborové propojení studia elektrotechniky s dalšími vysokoškolskými obory.

 

Absolventům magisterského studia s vynikajícími studijními výsledky dává katedra možnost pokračovat v doktorském studiu.

Doktorské studium

Katedra je garantem doktorského studijního oboru Elektroenergetika (DEEN).

V tomto studiu získávají doktorandi hluboké teoretické znalosti a řeší vědecké problémy v oblasti výroby, přenosu a užití elektrické energie. Odborné zaměření studentů a jejich tvůrčí práce je orientována tématem disertační práce. Studijní pobyty na zahraničních univerzitách umožňují doktorandům získávat kvalitní jazykové, teoretické i praktické dovednosti. Od zavedení doktorského studia na Katedře elektroenergetiky a ekologie úspěšně završilo a získalo titul Ph.D. již několik desítek studentů. Tito absolventi se postupně prosazují a uplatňují na vedoucích místech v oboru, dále nachází uplatnění ve vědě a výzkumu i jako pedagogičtí pracovníci vysokých škol. Svoje znalosti mohou také uplatnit v oblasti soukromého podnikání. Většina akademických pracovníků katedry je nejen školiteli v doktorském studiu, ale také garanty oborových předmětů doktorského studia a intenzivně se podílí na kvalitní přípravě našich doktorandů.

Laboratoře a specializovaná pracoviště

Vedle odborných přednášek je již tradičně kladen důraz na kvalitní laboratorní výuku, kterou si nelze představit bez dobrého technického zázemí. Při laboratorních cvičeních mají studenti možnost ověřit si teoretické znalosti získané během studia. Laboratoře katedry umožňují realizaci celé řady laboratorních úloh s konkrétním praktickým využitím. Využívána je jak základní měřicí technika, která umožní studentům pochopit principy měření, tak speciální a moderní přístrojové vybavení, které vyžaduje vyšší odbornou znalost.

Katedra například spravuje velmi dobře vybavenou laboratoř techniky vysokého napětí, využívá také zkušební komoru EMC a bezodrazovou komoru pro vysokofrekvenčních testování. Pro výzkumné i výukové účely slouží minipark obnovitelných zdrojů energie, jehož součástí je malá větrná elektrárna o výkonu 0,5 kW, fotovoltaická elektrárna o výkonu 20 kWp, tepelné čerpadlo vzduch-voda, solární kolektory a fotovoltaické panely. Projekt miniparku obnovitelných zdrojů energie obdržel v roce 2008 prestižní ocenění v oblasti energeticky úsporných projektů Energy Globe Award v kategorii Mládež.

Spolupráce s partnerskými univerzitami a průmyslem

Katedra již dlouhou dobu spolupracuje se zahraničními univerzitami. Spolupráce se týká zejména oblasti výzkumu a mobility studentů a učitelů. Mezi tradiční partnerské univerzity patří: TU Košice (Slovensko), TU Zwikau, TU Chemnitz, TU Ilmenau, FH Regensburg, FH Amberg (Něměcko), TU Graz (Rakousko). Studenti vyjíždějí na studijní pobyty především do partnerských univerzit v Německu a Rakousku, ale i do jiných zemí jako např. do Velké Británie, Finska, Španělska. Zde studenti absolvují studijní stáže v rozsahu od několika týdnů po celoroční pobyty, často bývá studijní pobyt zakončen i vypracováním a obhajobou závěrečné práce (bakalářské, diplomové).

Výuku odborných předmětů se katedra snaží zkvalitňovat i zařazováním přednášek předních odborníků z energetického průmyslu, pořádáním workshopů (např. Eltherm) a pořádáním odborných exkurzí v ČR i zahraničí.

Partneři z průmyslu umožňují studentům se seznámit s provozem energetických provozů během odborných praxí. Těchto odborných praxí se mohou studenti zúčastnit v rámci vyučovaných předmětů, nebo např. v rámci projektu Letní univerzita, který každoročně pořádá společnost ČEZ, či během Letní energetické akademie pořádané společností E.ON. Naši partneři z průmyslu také studentům nabízejí stipendijní programy, odborné přednášky a praxi. Za jednu z předností studia na naší katedře je možné považovat skutečnost, že studenti jsou v přímém kontaktu s potenciálními zaměstnavateli již během svého studia.

Tradiční formou spolupráce s průmyslem je zadávání a konzultování závěrečných bakalářských nebo diplomových prací, a spolupráce s se studenty doktorského studia při řešení jejich odborných prací. Odborníci z průmyslu jsou také členy komisí pro státní závěrečné zkoušky.