Projekt TA01020865

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy ČR (BIOZE)

Výsledky dílčího úkolu "Detekce předkritického stavu ES z fázorových veličin WAMS"Software WAMS-BIOZE-Detektor

Řešení stability elektrizační soustavy a úrovně předkritického stavu na základě informací změřených systémem WAMS

Software WAMS-BIOZE-Detektor byl vyvinut jako podpůrný nástroj rozhodování při analýze naměřených provozních dat ze systému WAMS.Popis softwaru WAMS-BIOZE-Detektor

Software je určen pro vyhodnocení napěťové stability sítě a úrovně předkritického stavu na základě informací změřených systémem WAMS, tj.
stanovení vzdálenosti aktuálního provozního stavu od kritického stavu (meze stability). Pro každý uzel, kde jsou měřeny synchronní fázory napětí a proudu, se provádí vyhodnocení napěťové stability sítě. Vlastní výpočet poté probíhá v několika krocích. Nejprve dojde ke zpracování vstupních WAMS dat a odfiltrování chyb měření a dalšího šumu. Dalším krokem je výpočet parametrů Théveninova ekvivalentu sítě, který je využíván pro následnou analýzu napěťové stability. K přímé detekci vzdálenosti od bodu napěťového kolapsu je možné použít buď postup navyšování zatížení s konstantním účiníkem (tzv. CoPF - Constant Power Factor) nebo postupem hledání nejkratší vzdálenosti do black-outu (SDVI - Shortest Distance to Voltage Instability). Vzdálenost provozního stavu od kritického stavu (meze stability) je vyjádřena pomocí indexů stability: výkonový (PVS), napěťový (MVS), úhlový (AVS), impedanční (IVS) a činný/jalový ztrátový (APLVS/RPLVS) index. Výpočetní jádro softwaru je napsáno v prostředí programovacího jazyka PYTHON. Grafické rozhraní softwaru jednoduše a přehledně ukazuje časový průběh zvoleného indexu stability. Závažnost stavu se indikuje v reálném čase formou tachometru s barevnými pásmy: Normal (zelená), Pohotovost (oranžová) nebo Alarm (červená). Výstupy programu jsou poté k dispozici ve formě přehledných grafických zobrazení i textových datových souborů.

Potvrzení o užívání

Detektor byl vyvinut v roce 2014 v rámci projektu TA01020865 - Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR. V současné době je detektor nasazen ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Licenční podmínky

Software je poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.
Pro získání licence se obracejte na: nohac@kee.zcu.cz


Software MVA Schetatic

Analýza ustáleného chodu soustavyPopis softwaru MVA Schematic

Software je určen pro operativní cloudové řešení chodu sítě s ohledem na pružnou integraci nových distribuovaných zdrojů. Umožňuje snadno prostřednictvím webového prohlížeče definovat topologii a parametry sítě. Na základě znalosti výkonových poměrů v uzlech je software schopen provést výpočet ustáleného chodu soustavy Newton-Raphson nebo Fast-Decoupled metodou a spočítat napěťové poměry a větvové toky v celé soustavě. Výpočetní algoritmus je optimalizován s ohledem na rychlost konvergence a numerickou stabilitu výpočtů. Dále je zde možnost v případě znalosti fázorů proudů a napětí provádět dílčí výpočty pro ověření bezpečnosti provozu soustavy v daném stavu. Výstupy výpočtů je možné zobrazit v podobě grafů nebo stáhnout jako tabulku hodnot pro další zpracování. Základní výpočetní jádro je napsáno v prostředí programovacího jazyka PYTHON, je přizpůsobeno práci v serverovém cloudovém režimu a využívá služeb technologií HTML5. Aplikační GUI je kompatibilní s většinou moderních webových prohlížečů a díky architektuře server - klient lze k aplikaci i výstupním datům přistupovat z jakékoli moderní platformy včetně mobilních operačních systémů bez vysokých nároků na hardware klienta. Svojí koncepcí předurčuje schopnost transparentní online týmové spolupráce.

Potvrzení o užívání

Detektor byl vyvinut v roce 2014 v rámci projektu TA01020865 - Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR. V současné době je detektor nasazen ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Licenční podmínky

Software je poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.
Pro získání licence se obracejte na: nohac@kee.zcu.cz


Software SimEPS

Nástroj pro řešení ustáleného chodu elektrizační soustavy (Steady-State Simulations of Electric Power Systems)
Software SimEPS vyvinutý v prostředí MATLAB je určen pro výpočty ustáleného chodu elektrizačních soustav pomocí různých numerických metod (Gaussovy, Gauss-Seidelovy, Newton-Raphsonovy, Fast-Decoupled a DC metody).

Je rozšířen o analýzu napěťové stability v ustáleném stavu pomocí zacyklené Newton-Raphsonovy metody nebo Continuation Load Flow metody a dále o výpočet nejkratší vzdálenosti do napěťové nestability (tzv. SDVI přístup).

Software obsahuje přehledné, plně interaktivní a uživatelsky přívětivé grafické rozhraní, kde lze všechny simulace snadno spustit, detaily analýzy rychle zobrazit a výsledky uložit pro další zkoumání.

Popis softwaru SimEPS

Potvrzení o užívání

Vývoj byl dokončen v roce 2013 v rámci projektu TA01020865 - Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR. V současné době je program nasazen ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s.