Oblasti výzkumné a vývojové činnosti a příklady spolupráce s praxí

Výroba elektrické a tepelné energie

Alternativní zdroje energie

Optimalizace provozu elektrárenských bloků

Kogenerační výroba elektrické energie

Optimalizace provozu elektrických sítí

Matematické modelování a simulace provozních a poruchových stavů v ES 

Bezpečnost, spolehlivost a kvalita dodávané elektrické energie

Řešení poruchových stavů v distribučních sítích

Řídicí systémy v ES, využívání, modernizace, vývoj 

Koncepce a návrhy digitálních ochran v ES 

Počítačová podpora návrhu a výstavby venkovních vedení (ENPROSPOL ČEZ) 

Vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy

Technika vysokých napětí

Diagnostika izolačních systémů transformátorů, přístrojů VN a VVN a kabelů

Napěťové zkoušky vysokonapěťových zařízení, měření částečných výbojů, měření rušení v pásmu od 9 kHz do 30 MHz

Elektromagnetická kompatibilita

Vytvoření experimentálního diagnostického pracoviště EMC s mezinárodní akreditací

Elektromagnetická interference, odolnost proti impulznímu rušení

Elektrotepelná a světelná zařízení

Měření, simulační výpočty a optimalizace výroby elektrického tepla

Měření světelných parametrů prostředí a zdrojů světla

Elektrické přístroje

Analýza a modelování vypínacích procesů vypínačů VN a VVN

Výzkum fyzikálních procesů povrchových vrstev elektrických kontaktů (GAČR)