O katedře elektroenergetiky

Katedra elektroenergetiky (KEE) se řadí mezi významné katedry Fakulty elektrotechnické (FEL), jedné ze zakládajících fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Historie katedry se datuje od poloviny minulého století, kdy nastává rozvoj vysokého školství v Plzni, a je spojena s tehdejší Vysokou školou strojní a elektrotechnickou (VŠSE). Samostatná katedra elektroenergetiky vzniká v roce 1960. Za dobu své existence katedra vychovala řadu významných odborníků a osobností v oblasti výroby elektrické a tepelné energie, přenosu, distribuci a užití elektrické energie. 

V současné době se pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry zaměřuje nejen na oblast výroby elektrické a tepelné energie, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, ale i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a ochranu životního prostředí. Ve vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi elektrotechnického a energetického průmyslu, ale také s tuzemskými a zahraničními univerzitami.

Katedra zajišťuje výuku na všech úrovních studia, ve studijním programu Elektrotechnika a informatika a Aplikovaná elektrotechnika. V bakalářské etapě studia garantuje studijní obor Technická ekologie, v navazující magisterské etapě obory Elektroenergetika, Technická ekologie a Aplikovaná elektrotechnika, v doktorském studiu pak obor Elektroenergetika.

Katedra má dlouholetou tradici v přípravě oborníků pro oblast energetiky. Při přípravě budoucích energetiků katedra úzce spolupracuje s významnými energetickými společnostmi a potenciálními zaměstanavateli našich absolventů, společnostmi ČEZ a.s., ČEPS, a.s. a E.ON (přednášky, studentské praxe, vypisování závěrečných prací apod.). S uvedenými společnostmi katedra dlouhodobě spolupravuje i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.

  http://www.cez.cz/edee/content/img/o-spolecnosti/press-centrum-ke-stazeni-logo-cez.gif          http://www.ceps.cz/CZE/Media/Ke-stazeni/Documents/Logo/obr_logo_barevne.jpg      http://www.eon.cz/img/u/logo.png

Historie katedry sahá až do počátku vysokého školství v Plzni. Předchůdkyně katedry vznikla v polovině minulého století jako součást Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE). Současný název katedry, používaný od roku 2002, souvisí s rozšířením pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti katedry o environmentální aspekty energetického průmyslu, což vedlo k zavedení nového studijního oboru Technická ekologie a ke vzniku stejnojmenného oddělení.

Katedra elektroenergetiky a ekologie se organizačně dělí na tři oddělení:
    -   Oddělení přeměn, přenosu a distribuce elektrické energie
    -   Oddělení měření a analýz energetických zařízení
    -   Oddělení environmentálních technologií.

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry KEE je zaměřena na oblasti výroby elektrické a tepelné energie (klasické elektrárny na fosilní paliva, jaderné a vodní elektrárny, teplárny, kogenerační jednotky, alternativní zdroje energie), přenos a distribuci elektrické energie (elektrická vedení, transformační stanice, řízení a provoz ES) a užití elektrické energie (elektrotepelná a světelná technika), to vše s ohledem na ochranu životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energií. Kromě těchto oblastí se zaměřuje i na techniku vysokého napětí (ochrana proti přepětí, částečné výboje, analýza vypínacích procesů) a EMC.

V současné době katedra zajišťuje a garantuje výuku v bakalářské, magisterské i doktorské etapě. Katedra garantuje v navazující magisterské etapě studia specializaci Elektroenergetika v rámci studijního programu Výkonové systémy a elektroenergetika, a studijní obor Aplikovaná elektrotechnika, v doktorském studiu pak obor Elektroenergetika. Cílem katedry je vychovávat odborníky v oblasti výroby, přenosu, distribuce a užití elektrické energie, kteří budou ve své práci zároveň respektovat i environmentální aspekty energetického průmyslu. Již několik let katedra spolupracuje s partnerskými univerzitami v Německu, Rakousku a Slovensku. Tato spolupráce se týká nejen mobility studentů a učitelů, ale i výzkumné činnosti.

Ve vědeckovýzkumné činnosti se katedra zaměřuje na obnovitelné zdroje energie a jejich začleňování do energetických systémů; řídicí, regulační a zabezpečovací systémy v elektrizační soustavě; spolehlivost a kvalitu dodávek elektrické energie; elektromagnetickou kompatibilitu; diagnostiku částečných výbojů v izolačních systémech vysokonapěťových zařízení; návrhy a efektivní využití elektrotepelných a světelných zařízení. Při řešení projektů katedra úzce spolupracuje s významnými energetickými společnostmi.

Katedra spravuje velmi dobře vybavenou laboratoř techniky vysokého napětí, využívá zkušební komoru EMC a bezodrazovou komoru pro vysokofrekvenčních testování. Energetický minipark, jehož součástí je větrná elektrárna, tepelné čerpadlo, solární kolektory a fotovoltaické panely, slouží pro výzkumné i výukové účely.