Výzkumné a vzdělávací projekty

Na této stránce naleznete seznam vybraných výzkumných a vzdělávacích projektů, které se na katedře KEE řešily anebo dosud řeší. Vzhledem k velkému počtu projektů obsahuje seznam projekty pouze od r. 2005.

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

Projekty TAČR a GAČR
Výzkumné záměry MŠMT
Projekty MPO, MŽP aj.
Projekty OPVK a NAEP
Projekty FRVŠ a MŠMT
Granty a účelové dary firem

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Projekty TAČR (Technologická agentura České republiky)Robot pro inspekci a diagnostiku distribuční a přenosové sítě - NET-Robotics
Doba řešení: 02.01.2017 - 31.12.2020
Číslo projektu: TH02020319

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů
Doba řešení: 02.01.2017 - 31.12.2020
Číslo projektu: TH02020798

Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav
Doba řešení: 07/2014 - 12/2017
Číslo projektu: TA04020956 

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)
Řešitel: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., RICE ZČU v Plzni
Členové týmu za KEE: Jana Jiřičková
Doba řešení: 3/2012 až 12/2019
Číslo projektu: TE01020455 

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR
Řešitel: doc. Ing. Eduard Janeček, CSc., KKY ZČU v Plzni
Spoluřešitelé:Cygni, s.r.o., Pontech, s.r.o., ČVUT v Praze
Členové týmuza KEE: Karel Noháč, Miloslava Tesařová, Jan Veleba, Lucie Noháčová, Viktor Majer
Doba řešení: 2011-2015
Číslo projektu: TA01020865
Dosažené výsledky dílčího úkolu "Detekce předkritického stavu ES z fázorových veličin WAMS"

Projekty EU

CrossEnergy - Cross border energy infrastructure - future design for a changing region

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.
Doba řešení: 01/2017 - 12/2019
Členové týmu: Tesařová Miloslava, Vykuka Roman, Haller Rainer


   PV Enlargement - Technology Transfer, Demonstration And Scientific Exchange Action For The Establishment Of A Strong European PV Sector

5. rámcový program EU, projekt
Řešitel: Řehák Jaromír, Solartec, s.r.o.
Spoluřešitel: prof. Ing. Jan Škorpil,CSc.
Doba řešení: 2003-2007
Číslo projektu: NNE5/2001/736

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

R4S - SUSEN
Členové týmu za KEE ZČU: David Rot
Doba řešení: 01.01.2016 - 31.12.2020
Číslo projektu: LQ1603

SUSEN - Udržitelná ekonomika
Členové týmu za KEE ZČU: David Rot
Doba řešení: 1/2012 až 12/2015
Číslo projektu: MŠMT SUSEN CZ.1.05/2.1.00/03.0108

Přepětí v sítích VN
spolupráce s TU Chemnitz
Doba řešení: 1/2013 až 12/2014
Číslo projektu: MŠMT Kontakt 7AMB13DE002

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí
Improving Reliability and Safety of Electrical Networks
Ministerstvo průmyslu a obchodu,národní program výzkumu "Trvalá prosperita"
Řešitel: doc. Ing. Petr Toman Ph.D.,VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky
Členové týmu za KEE ZČU: Mühlbacher Jan, Vostracký Zdeněk, Mertlová Jiřina, Martínek Zbyněk, Noháč Karel, Noháčová Lucie
Doba řešení: 2007-2011
Číslo projektu: 2A-2TP1/051
http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/ses-projekt

Progresivní technologie a systémy pro energetiku 1M06059
Výzkumné centrum MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
Řešitel: ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky
Spoluřešitelé: Technická univerzitav Liberci, Ústav jaderného výzkumu Řež, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni (Vostracký)
Doba řešení: 2006-2011
Číslo projektu: 1M06059

Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice
Diagnostic of interactive processes in electrical engineering
Řešitel: prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.
Členové týmu: Laurenc Jiří, Müllerová Eva, Martínek Petr, Doležal Jan
Doba řešení: 2005-2010
Číslo projektu: MSM4977751310
http://www.fel.zcu.cz/vav.aspx?item=zamery

Výkonové a řídící systémy elektromechanických přeměn energie
Power and control systems for elektromechanical energy conversion
Dílčí úkol: Optimalizace a řízení toků energií
Řešitel: doc. Ing. Karel Zeman, CSc.,KEV ZČU v Plzni
Členové týmu: Beran Miloš, Mühlbacher Jan, Mertlová Jiřina, Dvorský Emil, Martínek Zbyněk, Hejtmánková Pavla, Noháč Karel, Tesařová Miloslava, Noháčová Lucie
Doba řešení: 1999-2004
Číslo projektu: MSM 232200008

Projekty GAČR (Grantová agentura České republiky)

Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů
(Power efficient space probe for experimental research based on picosatellite)
Řešitel: doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., KAE ZČU v Plzni
Člen týmu: prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
Doba řešení: 2009-2011
Číslo projektu: GA102/09/0455

Analytický model fyzikálních procesů v heterogenních strukturách povrchových vrstev elektrických kontaktů
The analytical model of the physical processes in the heterogeneous structures of the contact surface layers
Řešitel: Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.
Doba řešení: 2009-2011
Číslo projektu: GP102/09/P048

Obnovitelné zdroje energie a jejich začleňování do energetických systémů
Renewable energy sources and their intercorporation in energy systems
Řešitel: prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
Členové týmu: Mühlbacher Jan, Mertlová Jiřina, Dvorský Emil, Martínek Zbyněk, Hejtmánková Pavla, Ščerba Eduard, Noháčová Lucie, Noháč Karel, Bělík Milan
Doba řešení: 2006-2008
Číslo projektu: GA102/06/0132

Software pro predikci četnosti krátkodobých poklesů napětí v distribuční soustavě
The software for the predictionof the number of thevo ltage dips in the distribution system
Řešitel: Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.
Doba řešení: 2003-2005
Číslo projektu: GP102/03/P091

Analýza a simulace nespecifických poruch v elektrických sítích a predikční řízení dodávek elektrické energie
Analysis and Simulation of Special Fault States in Electrical Distribution Networks and Prediction Control of Electric Power Supply
Řešitel: prof. Ing. Miloš Beran, CSc.
Členové týmu: Mühlbacher Jan, Mertlová Jiřina, Dvorský Emil, Martínek Zbyněk, Hejtmánková Pavla, Noháč Karel, Tesařová Miloslava
Doba řešení: 2002-2004
Číslo projektu: GA102/02/0949

Ministerstvo průmyslu a obchodu


Inovační voucher - testování vývojových vzorků průtokoměru v akreditované elektrotechnické laboratoři
Doba řešení: 01.05.2017 - 31.12.2017

Ministerstvo životního prostředí


Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
Ministerstvo životního prostředí
Řešitel: Dr. Ing. Aleš Poruba,Solartec, s.r.o.
Spoluřešitel: prof. Ing. Jan Škorpil,CSc.
Doba řešení: 2003-2005
Číslo projektu: SN/320/10/03

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

OPVK (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost)

Partnerství v jaderné energetice nové generace
Doba řešení: 3/2011  až  2/2014
Číslo projektu: OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0116

Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie
Koordinátor projektu: Jiřičková Jana
Členové týmu: Rot David, Tesařová Miloslava
Doba řešení: 2011-2013
Číslo projektu: OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385
Projekty NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy), program Erasmus


Perspectives for the development of low-power systems using biomass
Intenzivní program – výukový kurz
Koordinátor projektu: Tesařová Miloslava
Členové týmu: Škorpil Jan, Ščerba Eduard, Bělík Milan, Emil Dvorský
Doba řešení: 2013-2014

Renewable energy sources
Intenzivní program – výukový kurz
Koordinátor projektu: Tesařová Miloslava
Členové týmu: Mühlbacher Jan, Škorpil Jan, Ščerba Eduard, Bělík Milan
Doba řešení: 2009-2012

Environmental Impacts of Power Industry
Intenzivní program – výukový kurz
Koordinátor projektu: Mühlbacher Jan
Členové týmu: Škorpil Jan, Tesařová Miloslava, Ščerba Eduard, Bělík Milan
Doba řešení: 2006-2009

Distributed Power Generation Systems
Intenzivní program – výukový kurz
Koordinátor projektu: Mühlbacher Jan
Členové týmu: Škorpil Jan, Tesařová Miloslava, Ščerba Eduard
Doba řešení: 2004-2006

The Effective use of Physical Theories of Conversion of Energy
Intenzivní program – výukový kurz
Koordinátor projektu: Mühlbacher Jan
Členové týmu: Beran Miloš, Škorpil Jan, Ščerba Eduard
Doba řešení: 2002-2004

Projekty vzdělávací FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol) a rozvojové MŠMT

2012

Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky
Řešitelé: Masopust Jiří (KAE), Beneš Jan
Číslo projektu: F0367/2012/F1a

2011

Inovace laboratoří elektroenergetiky
Řešitelé: Rot David, Jiřičková Jana, Tesařová Miloslava, Dvorský Emil
Číslo projektu: F0808/2011/Aa

Rychlá kompenzace jalového výkonu - projekt nové laboratorní úlohy
Řešitelé: Majer Viktor, Dvorský Emil, Šantín Vlastimil
Číslo projektu: F1168/2011/G1

Přípravek pro emulaci zátěžových křivek generátorů
Řešitelé: Krutina Aleš, Frank Luboš, Vostracký Zdeněk
Číslo projektu: F1468/2011/G1

Inovace vzdělávání v oblasti elektrotepelné techniky - vytvoření nové laboratorní úlohy "Porovnání moderních sálavých zdrojů vytápění"
Řešitelé: Vaněk Josef, Bublík Jaroslav, Kožený Jiří
Číslo projektu: F1500/2011/G1

2010

Inovace laboratorní úlohy z aplikace teorie ohřevů elektromagnetickou indukcí
Řešitelé: Kroupa Oldřich, Vaněk Josef, Kožený Jiří
Číslo projektu: F2210/2010/G1

Inovace laboratorních měření v předmětu certifikovaného studia "Měření parametrů prostředí"
Řešitelé: Bublík Jaroslav, Kožený Jiří, Černý Jiří
Číslo projektu: F2420/2010/G1

2009

Inovace vzdělávací činnosti v oblasti efektivního užití elektrické energie - projekt nové laboratorní úlohy
Řešitelé: Bublík Jaroslav, Kožený Jiří, Boehmová Martina
Číslo projektu: F1419/2009/G1

2008

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v ČR
Řešitel: Mühlbacher Jan
Číslo projektu: C43

2007

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice v oblasti efektivních přeměn elektrické energie na užitečné teplo
Řešitelé: Boehmová Martina, Kožený Jiří, Lukášek Jan
Číslo projektu: F1276/2007/G1

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v České republice
Řešitel: Mühlbacher Jan
Číslo projektu: C-33/5

2006

Inovace a rozvoj laboratoří elektroenergetiky
Řešitelé: Martínek Zbyněk, Mertlová Jiřina, Linda Josef
Číslo projektu: F0191/2006/A

2005

Inovace a rozvoj laboratoře elektrotepelné techniky
Řešitel: Kožený Jiří
Číslo projektu: F0747/2005/A

Ostatní vzdělávací projekty

2012

Modernizace laboratoře obnovitelných zdrojů energie
Řešitel: Bělík Milan
Grant ČEZ a.s., Nadace Duhová energie

2011

Tepelné čerpadlo se solárním přihříváním výparníku
Řešitel: Polívka Jiří
Grant ČEZ a.s., Zelená energie
Číslo projektu: 2011.SO92.02


2010

Pokročilé metody teoretického a aplikovaného výzkumu v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice
Studentská grantová soutěž - podpora specifického VŠ výzkumu (výzkumné a vývojové činnosti studentů)
Řešitel: Noháčová Lucie
Číslo projektu: SGS-2010-018

2009

Inovace laboratoře řízení energetických prvků a systémů
Řešitel: Dvorský Emil
Účelový dar na vědu ČEPS a.s.

Forum pro Bioenergetiku - FOBIE
ČEZ, program Zelená energie
Řešitel: Ščerba Eduard
Číslo projektu: 2009.S080.02

2008

Bioenergetika a biopaliva
ČEZ, program Zelená energie
Řešitel: Ščerba Eduard

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice
GPU-Grant Panasonic-Univerzita
Řešitel: Kožený Jiří Číslo projektu: 132008

Rozšíření laboratorních měření v předmětech zaměřených na elektrické světlo
GPU-Grant Panasonic-Univerzita
Řešitel: Linda Josef
Číslo projektu: 122008

2007

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice
GPU-Grant Panasonic-Univerzita
Řešitel: Rot David
Číslo projektu: 162007

Zkvalitnění výuky v laboratořích oddělení Technické ekologie na KEE
GPU-Grant Panasonic-Univerzita
Řešitel: Škorpil Jan Číslo projektu: 172007

2006

Zvýšení odborné úrovně výuky v oboru Elektroenergetika
Nadace Duhová energie ČEZ
Řešitel: Muhlbacher Jan
Číslo projektu: GK/ZČE/32/06

2005

Realizace měření ukazatelů kvality dodávky elektřiny do sítě ze solárního fotovoltaického systému 20 kWp
GPU-Grant Panasonic-Univerzita
Řešitel: Škorpil Jan
Číslo projektu: GPU25/2005

Rozšíření frekvenčního pásma při měření parametrů R-L-C elektronických součástek
GPU-Grant Panasonic-Univerzita
Řešitel: Laurenc Jiří
Číslo projektu: GPU31/2005